top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cieľom týchto Zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) je popísať spôsob zhromažďovania, ukladania, používania a zdieľania osobných údajov používateľov platformy pri podpore našich súčasných i budúcich petícií, konzultácií a formulárov spätnej väzby, pri používaní sociálnych médií a kanálov (ktoré sú prepojené na hlavnú stránku), ako aj pri používaní internetovej stránky www.ri-hrdiromoviaslobodnomslovensku.org 

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov zabezpečujú súlad s požiadavkami a cieľmi Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nariadenie (EÚ) 2016/6790 (ďalej len „Nariadenie“), ktoré je účinné od 25. mája 2018 a s bulharskými právnymi predpismi. Osobné údaje v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); osoba, ktorú možno identifikovať, je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, a to najmä pomocou identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viac znakov špecifických pre fyzickú osobu, fyziologické, genetické údaje, duševná, intelektuálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tohto jednotlivca.

 

KTO SME

Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku (ďalej len „PRFS“) je neformálna platforma, spoločenstvo rómskych hlasov odhodlaných vytvoriť vedúcu silu, hlbokú, rôznorodú a schopnú rozvíjať našu moc, organizovať akcie a presadzovať zmenu, rozvíjať praktické uplatňovanie vodcovstva prostredníctvom systematického spoločného učenia a rozvoja a budovať miestnu kolektívnu organizáciu a rozmanité rómske komunity.

Naša webová stránka je: www.ri-hrdiromoviaslobodnomslovensku.org

 

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME A NA AKÉ ÚČELY

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. Typ zhromažďovaných informácií závisí od služieb, ktoré využívate a od vzťahu, ktorý s nami uzatvárate. Informácie, ktoré od vás môžeme vyžadovať, zvyčajne zahŕňajú: 1) kontaktné informácie - meno, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, údaje o polohe a 2) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme s vaším súhlasom a ktoré sú povolené alebo požadované zákonom. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, budú uložené a spracované v súlade s našimi organizačnými a technickými požiadavkami v záujme zaistenia ochrany vašich údajov. Nami zhromažďované informácie využívame na podporu petícií, a to vyplnením našich dotazníkov a formulárov týkajúcich sa účasti na iniciatívach, školeniach, súťažiach a podobne, vrátane kontaktovania nás prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

 

POUŽITIE INFORMÁCIÍ

Osobné údaje používame iba na účel (1) informovania vás o rôznych iniciatívach, ktoré dobrovoľne organizujeme prostredníctvom informačných letákov, pozvánok, informácií o kampaniach, a (2) na osobnú komunikáciu s nami v prípade, že ste naším dobrovoľníkom alebo podporovateľom.


 

ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ

Osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, pokiaľ vás o to výslovne písomne ​​nepožiadame. Ďalším prípadom zdieľania je spolupráca pri vyšetrovaniach orgánmi činnými v trestnom konaní alebo štátnymi orgánmi, prípadne pri výkone súdneho príkazu.

 

MOŽNOSŤ VOĽBY A SÚHLAS

Súhlasom s podporou petícií a/alebo súhlasom s konzultáciami s nami sa bude mať za to, že ste si prečítali, porozumeli a vyjadrili svoj súhlas s použitím vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. V niektorých prípadoch tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu obsahovať odkazy na stránky a aplikácie vo vlastníctve iných spoločností, ktoré sú mimo prostredia upraveného týmito Zásadami a kde sú zhromažďované a spracovávané informácie mimo našej priamej kontroly. Hrdí Rómovia na slobodnom Slovensku nebudú bez vášho súhlasu používať, zdieľať alebo spracúvať vaše osobné informácie inými ako opísanými spôsobmi. PRFS bude uchovávať údaje, ktoré ste nám poskytli po dobu 3 rokov na účely splnenia vyššie uvedených cieľov, pokiaľ nie je uvedená konkrétna doba uchovávania údajov. Informácie, ktoré ste nám poskytli, sa použijú iba na účely, na ktoré ste poskytli svoj súhlas a o ktorých sme vás informovali. Svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete na adrese info@ri-hrdiromoviaslobodnomslovensku.org. V prípade odvolania súhlasu vzhľadom na povahu našej práce nebudeme vám môcť poskytnúť určité produkty alebo služby. Všetky nami uchovávané a používané informácie budú zlikvidované po uplynutí platnosti vášho súhlasu, pokiaľ to zákon nestanovuje inak.

 

BEZPEČNOSŤ 

PRFS používa fyzické, technické a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov pred stratou, neoprávneným prístupom, zneužitím, zmenou alebo únikom. Prístup k osobným informáciám sa obmedzuje len na niektorých našich členov, ktorí sú si vedomí našich Zásad ochrany osobných údajov a sú osobne zodpovední za bezpečnosť informácií, ktoré spracúvajú. K osobným údajom majú prístup iba osoby, ktorých povinnosti zahŕňajú prácu s konkrétnymi údajmi. V prípade, že sa zistí, s pomocou alebo bez pomoci príslušných orgánov, že osobné údaje boli poskytnuté bez súhlasu a/alebo bez vedomia ich vlastníka, PRFS vyvinie všetko úsilie na to, aby vlastníka údajov podľa možnosti bezodkladne informoval. Nami používané bezpečnostné opatrenia zahŕňajú pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov, zabezpečenie neustáleho utajenia informácií, pravidelné vyhodnocovanie účinnosti ochrany atď.

 

VAŠE PRÁVA

- Právo na prístup: právo na získanie potvrdenia, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, právo na prístup k údajom a nasledujúcim informáciám: a) účely spracúvania; b) príslušné kategórie osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sú alebo budú osobné údaje poskytnuté; d) existencia práva požadovať od nás opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo namietať proti takémuto spracovaniu; f) právo odvolať sa k dozornému orgánu; g) v prípade, že sa osobné údaje nezhromažďujú od vás, akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

- Právo na získanie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie kópie, ktoré si vyžiadate, môže spoločnosť PRFS účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. V prípade podania žiadosti elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o opak. Právo na získanie kópie nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

- Právo na opravu: Máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Vzhľadom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj pridaním vyhlásenia.

- Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“): 1. Máte právo

požiadať PRFS, aby bez zbytočného odkladu odpísal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a máme povinnosť tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak nastane niektorý z nasledujúcich dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) odvoláte svoj súhlas, na ktorom je založené spracovanie osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) alebo článkom 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ; c) podáte námietku proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neexistujú žiadne legitímne dôvody na to, aby sa spracúvanie naďalej uskutočňovalo, alebo vznesiete námietku proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia; d) osobné údaje boli spracované nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnil právny záväzok podľa práva Únie alebo práva členského štátu uplatniteľného na „PRFS“; е) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia. Zákon sa nemôže uplatniť, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné: a) na výkon práva na slobodu prejavu a práva na informácie; b) na dodržiavanie zákonnej povinnosti vyžadujúcej spracovanie ustanovené v práve Európskej únie alebo v práve členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje, alebo na účely plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone úradných právomocí prenesených na „PRFS“ ; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) a článkom 9 ods. 3 Nariadenia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že zákon ustanovený v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom zabráni dosiahnutiu účelov tohto spracovania; alebo e) na určenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.

- Právo na obmedzenie spracovania.

- Oznamovacia povinnosť pri oprave alebo vymazaní osobných údajov

alebo pri obmedzení spracovania.

- Právo na prenosnosť údajov: Máte právo na získanie osobných údajov,

ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, široko používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi bez zásahu z našej strany, ak sú splnené požiadavky Nariadenia.

- Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie.

- Všetky ďalšie práva uvedené v platných právnych predpisoch.

 

ÚPRAVA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmenené, aby odrážali súčasné požiadavky a lepšie chránili vaše osobné údaje. Platná verzia týchto Zásad bude vždy k dispozícii na stránke www.romastandingconference.org a

používanie tejto stránky sa bude považovať za súhlas s prípadnými zmenami. Posledná aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov bola vykonaná 9. februára 2021.

 

ZDROJE A KONTAKTY

 

– „PRFS “

E-mail: info@ri-hrdiromoviaslobodnomslovensku.org

– Úrad na ochranu osobných údajov 

Уебсайт: https://dataprotection.gov.sk/uoou/en

– Všeobecné predpisy o ochrane osobných údajov

https://dataprotection.gov.sk/uoou/en/content/guidelines 

bottom of page